PEMBELAAN TERHADAP SAHIH AL-BUKHARI

Telaah Kitab Tagliq al-Ta'liq Karya Ibn Hajar al-Asqalani

Authors

  • Muhammad UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.37252/jqs.v3i2.439

Keywords:

Ibn Ḥajar, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Taġlīq al-Ta’līq

Abstract

Artikel ini membahas kitab Taglig al-Ta’liq karya Ibn Hajar al-Asqalani yang berisi pembelaan terhadap Sahih al-Bukhari. Kitab Sahih al-Bukhari yang selalu dinarasikan sahih seluruh hadisnya ternyata tidak mutlak disepakati oleh sebagian ulama. Beberapa dari mereka melakukan telaah terhadap sejumlah hadis dalam Sahih al-Bukhari dan menghasilkan kesimpulan yang menyelisihi narasi kesahihan yang selama ini beredar. Secara khusus, terdapat tiga pertanyaan yang diajukan: pertama, apa saja kritik yang ditujukan pada Sahih al-Bukhari? Kedua, bagaimana Ibn Hajar membela Sahih al-Bukhari dari kritik yang ada? Ketiga, bagaimana implikasi dari pembelaan Ibn Hajar terhadap Sahih al-Bukhari? Dengan analisis kondensasi, penyajian, serta verifikasi data secara bersamaan, tulisan ini menunjukkan adanya kritik yang ditujukan pada Sahih al-Bukhari di abad pertengahan lebih ditekankan pada aspek kritik sanad yang memproblematisasi beberapa aspek seperti pribadi rawi, kredibilitas rawi, ketersambungan sanad, dan lain sebagainya. Pembelaan Ibn Hajar terhadap Sahih al-Bukhari cukup komprehensif sebab dapat diidentifikasi melalui kekayaan data dan argumentasinya, sehingga kitab Taglig al-Ta’liq  sendiri sangat referensial kaitannya dengan pembelaan terhadap Sahih al-Bukhari. Kehadiran kitab Taglig al-Ta’liq mampu mempertahankan otoritas hadis-hadis dalam Sahih al-Bukhari.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Itr, N. (1981). Manhaj al-Naqd fi ’Ulum al-Hadis. Damaskus: Dar al-Fikr.

Abbas, H. (2016). Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha. Yogyakarta: Kalimedia.

Afwadzi, B. (2017). Kritik Hadis dalam Perspektif Sejarawan. Mutawatir, 7(1), 50–75. https://doi.org/10.15642/mutawatir.2017.7.1.50-75

Al-‘Asqal?n?, I. ?ajar. (1984). al-Nukat ’ala Kitab Ibn al-Salah. Madinah: ’Imadah al-Bahts al-’Ilmi bi al-Jami’ah al-Islamiyyah.

Al-‘Asqal?n?, I. ?ajar. (1985). Tagliq al-Ta’liq. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-‘Asqal?n?, I. ?ajar. (2001). Nuzhah al-Nazhar fi Taudhih Nukhbah al-Fikr. Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah.

Al-‘Asqal?n?, I. ?ajar. (2013). Fath al-Bari. Beirut: al-Risalah al-’Alamiyyah.

Al-‘Um?r?, A. ?iy?’. (1984). Buhuts fi Tarikh al-Sunnah al-Musyarrafah. Madinah: Maktabah al-’Ulum wa al-Hikam.

Al-Bu??r?, A. ’Abdillah. (2002). Sahih al-Bukhari. Kairo: Dar Ibn Katsir.

Al-?ahab?, Š. (1995). Mizan al-I’tidal. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.

Al-?ahab?, Š. (2006). Siyar A’lam al-Nubala’. Kairo: Dar al-Hadis.

Al-D?ruqu?n?, A. al-H. (1985). al-Ilzamat wa al-Tatabbu’. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.

al-N?rast?n?, M. M. bin M. J. (2023). al-Madkhal ila Sahih al-Imam al-Bukhari. Kuwait: Idarah al-Syu’un al-Fanniyyah.

Al-R?z?, Z. (1999). Mukhtar al-Shihah. Beirut: al-Maktabah al-’Ashriyyah.

al-Sa??w?, M. bin A. (1995). al-Dlau’ al-Lami’ li Ahl al-Qarn al-Tasi’. Beirut: Mansyurat Dar Maktabah al-Hayah.

Al-Sa??w?, M. bin A. (1999). al-Jawahir wa al-Durar fi Tarjamah Syaikh al-Islam Ibn Hajar. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-?al??, I. (1986). ’Ulum al-Hadis. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Shahlh, A.-J. ’. (2004). Kajian Kritis Atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis Al-Jami’ Al-Shahih. Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam.

Al-Suy???, J. (n.d.). Tadrib al-Rawi. Riyadh: Maktabah al-Kautsar.

Al-?a???n, M. (2010). Taisir Musthalah al-Hadis. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif.

B???, M. (2005). al-Ahadits al-Muntaqadah ’ala al-Sahihain. Tonto: Dar al-Dliya’.

Bistara, R. (2020). Perkembangan Ilmu Hadis Periode Keempat dan Kelima. KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 10(1), 76–86. https://doi.org/10.36781/kaca.v10i1.3071

Brown, J. A. C. (2008). How we know early had?th critics did matn criticism and why it’s so hard to find. Islamic Law and Society. https://doi.org/10.1163/156851908X290574

Dahlan, A. (2017). Hadis Daif. In Ilmu Sanad Hadis. Yogyakarta: Idea Press.

Fadel, M. (1995). Ibn Hajar’s Hady al-s?r?: A Medieval Interpretation of the Structure of al-Bukh?r?’s al-J?mi? al-?a???: Introduction and Translation. Journal of Near Eastern Studies. https://doi.org/10.1086/373755

Hafizullah, H. (2016). Hadis-Hadis Balâghât Marfu’dalam Kitab Muwaththa’imam Malik. Jurnal Ulunnuha.

Helma Hera, S. (2020). Kritik Ignaz Goldziher dan Pembelaan Musthofa al Azami terhadap Hadis dalam Kitab Shahih al-Bukhari. Jurnal Living Hadis, 5(1), 133. https://doi.org/10.14421/livinghadis.2020.2310

Hilmi, F., Firman, S., & Mutaqin, R. S. (2022). Relevansi Dan Urgensi Aplikasi Metodologi Kritik Hadis Dalam Penelitian Al-Sirah Al-Nabawiyyah. Diroyah?: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 6(2), 64–78. https://doi.org/10.15575/DIROYAH.V6I2.16726

Khaeruman, B. (2004). Otentisitas Hadis: Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kurnaini, M. (2022). STATUS HADIS-HADIS YANG DINILAI DA’IF DALAM SAHIH BUKHARI. AL-MAJAALIS?: JURNAL DIRASAT ISLAMIYAH, 9(2). Retrieved from https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/194

Malik, H. A. (2017). Naqd Al-Hadits sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam. Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 37–66. https://doi.org/10.21580/jish.11.1373

Man??r, I. (1999). Lisan al-’Arab. Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi.

Marzuki, M. (2006). KRITIK TERHADAP KITAB SHAHIH AL-BUKHARI DAN SHAHIH MUSLIM. HUMANIKA. https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809

Melchert, C. (2001). Bukh?r? and Early Hadith Criticism. Journal of the American Oriental Society. https://doi.org/10.2307/606725

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). USA: SAGE Publications Inc.

Muhammad Yunan. (2021). MANHAJ IMAM AL-DARUQUTNI DALAM KITAB SUNAN-NYA. AL-MUTSLA, 3(2), 107–119. https://doi.org/10.46870/jstain.v3i2.86

Muhsin, M. (2016). Metode Bukhari dalam al-Jami‘ al-Sahih. Jurnal Holistic Al-Hadis.

Qasimi, M. J. al-. (2004). Qawaid al-Tahdis min Funun Musthalah al-Hadis. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Soleh, K., & Iskandar, A. (2020). Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis. Jurnal Studi Hadis Nusantara. https://doi.org/10.24235/jshn.v2i2.7651

Syuhbah, M. A. (1995). Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Sittah. Kairo: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyyah.

Syukrillah, M. (2018). Teori Ulama Hadis Tentang Syarth Sahih Al-Bukhari. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan. https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.168

Tohari, C. (2021). Otoritas Sahih Bukhari Sebagai Kitab Hadis Rujukan Dalam Hukum Islam. Istinbath?: Jurnal Hukum, 18(2). Retrieved from https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3171

Zulfarizal, Z. (2022). PERIWAYAT KADZDZAB DALAM SAHIH AL-BUKHARI. AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies. https://doi.org/10.51875/alisnad.v3i1.121

Downloads

Published

2023-10-28

How to Cite

Muhammad. (2023). PEMBELAAN TERHADAP SAHIH AL-BUKHARI: Telaah Kitab Tagliq al-Ta’liq Karya Ibn Hajar al-Asqalani. Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies, 3(2), 106–130. https://doi.org/10.37252/jqs.v3i2.439

Issue

Section

Articles